Popüler Sinema

Paylaş
Tarih - 26 Ekim 2014 Pazar - 2144 kez okundu

Sinema Kitaplarının Özellikleri

Filmleri farklı bakış açılardan değerlendirmek, filmlerin vermek istediklerini daha iyi çözümlemek adına yazılı kaynaklarını önemi tartışılmazdır. Son dönemde Türk Sinemasının gelişmesine paralel olarak Türk Sinemasına dair birçok kitapta raflarda yerini almaya başladı. Özellikle sanat sinemasının içerdiği soyut ve kapalı ifadeler sinema üzerine okumayı ve çözümlemeler yapmayı adeta zorlu hale getirdi. Türk seyircisinin sanat sinemasına ve sinema kitaplarına yabancılığı göz önünde tutulduğunda sinema kitaplarının özellikleri üzerinde durmak ve içerikleri hakkında bilgi vermek önem kazanmaktadır.


Sinema kitaplığın en önemli özelliği filmleri tamamlayıcı bir özelliğe sahip olmalarıdır. Seyirci hem filmi hem de filme dair yazıları beraber ele aldığı zaman filmlere çok yönlü bir bakış açısı kazanacaktır. Bu avantaj diğer filmlerin anlaşılmasını da katkı sağlayacaktır.


Bizde kısacada sinema kitaplığı diye nitelendirdiğimiz Türk sinemasına yönelik kitapların genel özelliklerine değinmeye çalıştık. Aşağıdaki verilen genel bilgiler yabancı kaynakları hakkında ipucular da taşımaktadır. Böylece sinema kitaplarına ilgi duyanlar sinema kitaplarında neler yer aldığına ve seyirciye kitap seçiminde kolaylık sağlayacaktır. Dolaysıyla aşağıdaki sınıflandırmanın genel geçer bir belirleyiciliği yoktur. Kitapların ortak özellikleri göz önünde tutularak yazar tarafından sınıflandırma yapılmıştır. 


Yönetmenlere Dair Sinema Kitapları

Başlıktan da anlaşılacağı üzer film yönetmenleri hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı kitaplardır.


Filmleri gişede başarılı olan, festivallerde ödül alan, filmleriyle farklılık ve özgünlüğü yakalamış, seyirciler tarafından takip edilen yönetmenleri konu edinen bu tür kitaplar; yönetmenlerin kişisel hayatlarını, kitabın yazıldığı tarihe kadar olan filmlerin özetleri ve çözümlemeleri, filmlerinin ortak temaları, yönetmenin sinema anlayışı, yönetmenin oyuncu seçimleri, yönetmenin karşılaştığı zorluklar, filmlerinin senaryo ve çekim hikâyeleri, yönetmenin etkilendiği yönetmenler, oyuncular, filmler ve kitaplar, yönetmenin sinema felsefesi, yönetmenler röportajlar gibi merak edilen daha birçok konuyu içermektedirler.


Yönetmen kitapları, bir tez sonucu hazırlandığı gibi akademik çevrelerce ve sinema araştırmaları tarafından genelde yazılmaktadır.


Yönetmen kitapları, bir yönetmen hakkında detaylı bilgiler içerdiği için seyirci açısından bahsi geçen yönetmenlerin filmleri anlaşılmayı kolaylaştırdığı gibi yönetmen olmanın zorlukları ve başarıyla gelen mutluluğu satır aralarında fazlasıyla görmek mümkündür. Yönetmen kitapları her ne kadar bir yönetmeni ele alsa da bir yönetmen hakkında edinen bilgiler diğer yönetmenlerinin filmlerini anlamak konusunda da ipucular elde edilebilir.


Yönetmen kitaplarını okumadan önce muhakkak bahsi geçen yönetmenin filmlerinin izlenmesi önemlidir. Çünkü kitabın zevkle okunması ve okunanlara yabancı kalınmaması açısından gereklidir. Yoksa içeriğe yabancı olunmasından dolayı kitap yarım kalabilir. Tabii şu avantajda vardır: eğer zaten sinemayı takip eden biri iseniz muhakkak yönetmenin izlediğiniz filmleri kitapta geçecektir. En azından izlediğiniz filmlere dair bölümleri okuyabilirsiniz. Veya kitaba göz gezdirdikten sonra detaylı okumalar yapmadan yönetmenin filmlerini izleyebilirsiniz. Böylece zevkli bir okumaya adım atılmış olur.


Festival Sinema Kitapları 

Festival sinema kitapları veya kitapçıkları vitrinlerden bulunmayan kitaplardır. Belki sahaflara da rastlanabilir. Bu tür kitap(çık)lar festivallerde temin edilebilir. Festivalleri düzenleyenler tarafından festivallerde gösterimi yapılan film ve yönetmenler hakkında jenerik bilgilerinin yanında festival etkinlikleri gibi bilgileri içeriklerle hazırlanarak; seyircilere, basın yayın kuruluşlarına ve katılıcılara yönelik hazırlanır. Kısaca festival tanıtım kitapçığı da denilebilir.

Festival kitapları, katılımcıların ve seyircilerin festival hakkında özellikle izlemek istedikleri filmler ve yönetmenleri hakkında yönlendirici bilgiler içermesi açısında önemlidir. Seyircilerin ve katılımcıların film tercihi konusunda kendi ilgi ve zevklerine uygun film seçiminde kolaylık sağlar. Festival takipçileri için el kitabı niteliğindedir.


Festival kitapları, basın yayın organlarının da işini de kolaylaştıran kaynak niteliğindedir. Basın yayın organlarının kitlelerini festival hakkında haberdar etmek ve önemli gördükleri filmler hakkında bilgilendirme konusunda rehber görevi görür.


Festival kitaplarının önemli bir özelliği de -ki sinema tarihi açısında- film arşivi görevi görmesidir. Kısa ve dönemlik bir sinema antolojisi de deyebiliriz. Onlarca filmin bir kitapta el altında bulunması sinemaseverlerin işini kolaylaştıracağı da kuşkusuzdur.


Sinema Tarihi Kitapları

Sinema tarihi kitapları, ülke sinemalarının ilk filmden ve sinemanın ülkeye gelişinden kitabın yazıldığı tarihe kadar olan film araştırmalarının yer aldığı çalışmalardır. Sinema tarihi kitapları, emek ve özveriyle titiz araştırmaların yıllara yayılarak hazırlanan arşiv niteliğindedirler.


Merak ettiğiniz dönemlere ait sinemanın gelişimi, dönemlerin filmleri, ilk film türleri, dönem filmlerin ortak özellikleri, dönemin ekonomik-siyasi ve kültürel özelliklerin sinemaya yansımaları, sinemanın karşılaştığı zorluklar ve problemler, kayıp filmler, filmlerin kronojik sıralaması, sinema akımları, sinemanın dışardan gelen etkileri, seyircinin sinemaya ilgisi ve etki tepkileri, sansür, gibi birçok soruya cevap bulabilirsiniz.


her sinema seyircisinin elinin altında bulunması gereken sinema tarihi kitapları en güzel tarafı kişisel yorumlardan uzak nesnel olmasıdır. Yazarlar bir tarihçi anlayışıyla duruma yaklaşırlar. Çok az kişisel değerlendirme olan kitaplar olsa da okuyucu rahatsız etmekten uzaktır. Ayrıca sinema tarihi üzerinde çalışma yapan araştırmacı yazar sayısı iki üçü geçmeyecek kadar azdır. Yukarda belirtmeye çalıştığımız gibi yıllar ve ciddi araştırmalar isteyen bir alan olmasındadır.


4 Tema Eksenli Sinema Kitapları


Bu tarz sinema kitapları, yerli ve yabancı filmlerin konu edindiği ortak temalardan veya teknik yönden ele alınarak hazırlanır. Filmlerin hangi ülkeye, hangi yönetmene ve hangi oyuncuların oynadığına bakılmaz. Önemli olan sinema yazarının seçtiği alan çalışmasıdır. Kitap da bu alanda şekillenir.


 


Bu ortaklar tema kısaca şöyle sıralanabilir: Kadın, cinsellik, gecekondu, politik/siyasi/ideoloji, aşk/sevgi, din, sömürgecilik, edebiyat, tarih, dönem araştırmaları, kuram/kavram/tür, anlatım, teknik, senaryo, kısa film, oyuncular… Uzayıp giden konulardır. Burada bahsi ve geçmeyen ancak tema eksenli olarak değerlendirilebilecek bazı kitap çalışmaları yoğun kitap çalışmaları içerdiğinden ayrıca değinilecektir.


Tema eksenli sinema kitapları, belli bir konular üzerine yazıldığından, okuyucunun doğrudan ilgisine hitap ederler. Böylece okuyucu kitaplarda sürpriz ve ilgisini çekmeyen konularla karşılaşmaz. Karşılaşmayınca kitap okumak zevkli hale gelir. Bu tarz kitaplar genelde kaynak niteliğinden olduklarından tekrar dönüp bakılacak kitaplardır. Özellikle araştırma yapmak isteyenlere yardımcı kitap görevini görürler. Tema eksenli kitaplar, sinemanın kültürel hayata yansımasını, sinemanın düşünceye yön vermesi ve insan dair olan yönleri üzerinden durmasıyla da diğer kitap çalışmalarından dolayı da farklı bir yere sahiptirler.


Bu kitapların tamamen nesnel bir çizgide olduklarını söylemek zordur. Sinema araştırmaları ya da sinema yazarları daha çok dünya görüşlerine yönelik konuları ele alırlar. Yazarın dünya görüşü ve sinemaya yönelik bakışını belirleyen bu kitaplar öznel bir bakış açısına sahip olduklarından aynı konu üzerinde iki yazar farklı düşünceler ileri sürebilir. Örneğin: sinema da kadını ve cinsellik konularını iki yazar tarafından çok zıt olarak ele alınabilir. Bu durum okuyucuların kendi dünya görüşüne yakın yazarların kitaplarının seçmesine neden olabildiği gibi farklı dünya görüşündeki yazarların kitaplarına tepkiyle yaklaşımlar da söz konusu olabilmektedir.


Sinema Yazıları – Film Eleştirisi Kitapları

Sinema eleştirmenleri veya sinema yazarlarının genelde gazete, dergi ve internette yayınlanan film eleştirilerinin, sinemaya dair yazıların bir araya getirilmesiyle hazırlanan kitaplardır.


Sinema yazıları kitapları, dağınık film türlerini üzerine yazıları içerir. Sadece aynı tür filmler üzerine hazırlanan kitap yok gibidir. Film türleri dağınık olsa da filmler genelde kronojik sıralamaya göredir. Tabii istisnai olan kitaplarda vardır. Bu kitaplar filmlerin sıralamasına bakmadan bazen yazılış tarihine bazen de ilginç olan yazılara öncelik verebilmektedir. Sinema yazıları bazen tek bir yazar tarafından bazen de birkaç yazarın yazılarının bir araya getirilmesiyle de yayınlanabilmektedir.


Sinema yazıları kitapları, filmlere dair eleştiriler tamamen kişiseldir. Bazen yüzeysel değinmelerle yetinilir. Bazen film analizlerine de yer verilebilmektedir. Ama detaylı analizler azdır. Kişisel yazılar olduğundan bazen duygusal(yönetmen ve oyunculara hayranlık duyulması ya da tam tersi yönetmen ve oyuncuya olan tepkiler) ve ideolojik yaklaşımlar gibi farklı nedenlerle yazılan yazılar çoğunluktadır.


Bu da bize gösteriyor ki sinema yazılarını içeren kitaplar yazarın birikimine, tecrübesine ve sinema bilgisine dayanan yazılardan oluşmaktadır. Kitabı yazanlar sinema sektöründe olabildiği gibi farklı alanlarda araştırma yapan ya da yazanlar tarafından da kaleme alanlarda vardır.


Kitapta yer alan film eleştirileri ya da yorumlardaki nitelik ve yüzeysellik değişkenlik gösterir. Bir filmin eleştirisi ya da yorumu kitapta yer alan filmler için ölçü değildir. Yazılar bağımsız değerlendirilmelidir. Kitaptaki film yazıları arasında bütünlük aranmamalıdır. Yazılar arasında bağlantı genelde yoktur. Yazılar farklı zaman dilimlerinde yazıldığından fikirsel farklılıklara da rastlanabilir. Filmler arasındaki tarihler bazen birkaç yıl olabilmektedir.


Sinema yazıları okuyucuya yönelik en zayıf kitaplar olduğu gibi güncel yönleriyle de ilgi çekebilirler. Zayıf olma nedenleri genelde bildik bilgiler olması, okuyucunun daha önce dergi, gazete veya internette okumuş olması, güncel filmlerin okuyucu tarafından benzer yazıları okumuş olmasıdır.


Film merkezli yazılar olması nedeniyle okuyucunun hem izlediği hem de izlemediği filmler olması nedeniyle kitap bütünüyle okunamama dezavantajıyla karşı karşıyadır. En güzeli okuyucu izlediği filmlere dair yazıları okumasıdır. Diğerlerini de ancak filmi izledikten sonra okumasıdır. Bazen şöyle bir avantaj olabilmektedir: kaleme alınan eleştiri yazısı okuyucuyu filme yönlendirebilmektedir. Uyanan merak duygusu okuyucu farklı filmlerle tanışmasını da sağlayabilir. Kısaca bu kitaplar kısır döngü ve verimliliği içinde barındırır.


Sinema yazıları kitaplarının önemli bir boyutu da kuram, kavram ve yerli yabancı yönetmenlere, filmlere atıflarda bulunmasıdır. Karşılaştırmalar yapıldığı gibi benzer ve farklı yönlere değiniler yapılır. Dolaysıyla çoğu kere sinema kültürüne sahip olmayan okuyucu yazıları anlamakta zorlanmaktadır. Durum böyle olunca okuyucu yazıları okumaktan sıkıldığından bu tür kitaplara olan ilginin azalmasına neden olmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasının nedeni film eleştirisi ya da yazılarının film eksenli olmamasından kaynaklanmaktadır. Filmin çağrışım yaptığı birçok konuya değinilmesi okuyucunun da çoğu şey duymamış olması, filmleri ve yönetmenleri bilmemesi yazıyı anlaşılmaz hale getirmektedir. Piyasadaki kitapların çoğu da bu minvalde yazılmıştır.


Son olarak tema eksenli kitaplarla film eleştiri/yazıları arasındaki farka kısaca değinmek istiyorum. Oda şudur: tema eksenli kitaplar çoğu kere araştırma ve incelemeye dayanır. Film eleştirisi/yazıları ise kişisel yargıların ön planda olmasıdır.


Senaryo Kitapları

Senaryo filmlerin şekillenmesidir. Senaryo filmlerden önce var olan, sinemanın temel taşıdır. Dolaysıyla sinema sektörünün gelişimine ve gerilemesine bağlı olarak senaryonun da gelişimi ve gerilemesi sinema sektörüne bağlıdır. Filmler senaryoya bağlı çekilse de son dönemde bazı örnekler hariç film senaryoları pek yayınlanmıyor. Daha çok yönetmen ve senarist adaylarına yönelik eğitim amaçlı kitaplar yayınlanmaktadır. Günümüzde sinemanın hızlı gelişimi ve kitleler tarafından ilgi görmesi sinemayı ticari bir sektöre dönüştürdü. Böylece gerek üniversiteler sinema bölümleri gerekse farklı sektörden insanlar sinemaya eğildiler. Bu eğilimde senaryo yazımını öğrenmeyi tetikledi. Birçok insan senaryo yazmaya başladı. Ayrıca senaryo yazımına yönelimin altında dizi sektörünün varlığını unutmamak gerekir.


Sinema sektörüne eğilim artınca senaryo kitaplarına da ilgi arttı. Ancak bu ilgi sadece sektöre eğilim gösterenler sınırlı kaldı. Arada meraklı azınlığı çıkarırsak senaryo kitaplarının sayısı artmakta ancak beklenen satış oranları hala az. Sevindirici tarafı kitapların artmasıdır.


Senaryo kitapları teknik ağırlı bir dille yazılırlar. Doğrudan senarist adaylarına yöneliktir. Terim ve yabancı kelime ve kavramlarla yazılanlar olduğu gibi sade ve basit bir dille yazılan senaryo kitapları da vardır. Almadan önce kitabı incelemek gerekir. Bazen yönetmenler bazen sinema sektöründe tecrübe kazanmış kişiler bazen de sinema araştırmacıları tarafından senaryo kitapları yazılmaktadır.


Senaryo nedir? Senaryo nasıl yazılmalıdır, diyaloglar, mizansenler, senaryonun aşamaları, senaryo örnekleri, senaryo çeşitleri, hedef belirleme, kitle belirleme, teknikler, temalar, senaryo pazarlama, oyuncu seçimi gibi içerikler senaryo kitaplarında benzer ve farklı şekilde yer alırlar.


Kısa Film Kitapları

Kısa Film, sinema tarihiyle ortaya çıksa da uzun metrajlı filmlerin yaygınlaşmasıyla önemini kaybederek, amatör ve sinema öğrencilerin çalışmalarıyla sınırlı hale gelmiştir. Her ne kadar profesyonel yönetmenler ilk dönemlerinde kısa film çekmiş olsalar da kısa film maalesef arka planda kalmaya devam etmiştir. Dolaysıyla Türkiye de kısa filmlere dair kaynaklar çoğunlukla internet, makale ve tezlerdir. Kısa filmlere dair kitap nerdeyse yok gibidir. Olan kitaplara da daha çok öğrenciler ve amatör kısa film çekimleriyle ilgilenenlere yöneliktir. Kısa filmlerin gösterim imkânın sadece festivaller olması da çok az izleyiciye ulaşmaktadır. Kitlelere ulaşılmayınca da kısa film ve kitapları belli bir kesimle sınırlı kalmış oluyor.


Sayıları az da olsa kısa film kitaplarında yer alan konular kısaca şöyle sıralanabilir: Kısa film nedir? Kısa Film türleri, kısa film ile uzun metrajlı filmlerle arasındaki farklılar, senaryo örnekleri, festival ve kısa filmler, kısa filmin teknik özellikleri, kurmaca, kurgu, görüntü, yönetmenlik, belgesel / kısa film ve Türkiye kısa film… Şeklinde özetlenebilir.


Son dönemde Türkiye’de sinemanın gelişmesine paralel olarak kısa filmlere de ilgi artmaya başladı. Türk sinemasının yurtiçinde ve yurt dışında festivallerde alınan ödüller ve genç yönetmenlerin artmasıyla beraber festivallerde kısa film yarışmaları ve ödülleri düzenlenmeye başlandı. Özellikle profesyonel yönetmen olma yolu kısa film çekmekten geçer algısı sektörün gelişim açısından artı bir durumdur. Özellikle kısa film festivalleri ve yarışmaları kısa film sektörünü canlandırma başlaması ilerde kısa film kitaplığının canlılığına işaret olabilir. En azından kısa filme olan ilgili kısa film kitaplarına olan ihtiyacı artıracaktır.


Oyunculara Dair Sinema Kitapları

Oyunculara dair sinema kitapları, döneme damgasını vurmuş, popüler ve kitleler tarafından el üstünde tutulan, belirgin özelikleriyle ön plan çıkmış oyuncuların yaşamına dairdir. Bu kitaplar oyuncu merkezlidir. Merkezden hareket ederek, oyuncunun temas ettiği sinema dönemine açılım yapılır. Oyuncuyla beraber dönemin sinema değerlendirmeleri de vardır. Oyuncunun doğumundan gelindiği yaşa kadar olan kısımları içerse de yoğunluk oyunculuk dönemidir. Oyunculuğunun yanı sıra magazin haberlerde içeren kitaplar oyuncunun sevenleri için kaçınılmayacak kitaplar arasındadır. Hayranlara yönelik hazırlanır. Yalnız genelde kitabın yazıldığı dönemde değil de geçmişe damgasını vuran oyunculara dair kitaplardır. Oyuncu yaşıyor olsa dâhil eski popülerliğini yetirmiş, yaşlanmıştır.


Kitapların dili sadedir. Azda olsa sinema terimleri vardır. Ancak bunlar genel bilinen popüler terimlerdir.


Dönem Sinema Kitapları

Sinemanın belirgin özelliklerinin bir araya geldiği, bulunduğu tarihe damgasını vuran gelişmelerin, olayların bir arada değerlendirmesine dönem olarak nitelendirilir. Dönemleri belirleyen tarih değil, sinemadaki gelişme ve olaylardır. Bu akım, yönetmen, sinemanın işlediği tema, siyasi gelişmeler olabilir. Dönem sineması sinemanın geldiği yeri daha iyi anlaşılması açısından önemlidir. Sinemayı etkileyen siyasi, politik gelişmeler; sinemaya uluslar arası etkiler, yönetmenler, kültürel özeliklerin sinemaya yansıması, sinemanın topluma etkileri ve teknik gelişim gibi birçok yönlü bilgi edinilebilir.

Dönem değerlendirmeleri: makale, tez, tarih kitapların ve araştırma kitapların belli bölümlerinde de yer alır. Az da olsa bağımsız dönem araştırması yapan kitaplar vardır. Dönem bilgileri daha çok ilk saydığımız kaynaklar arasındadır.


Dönem kitapları, sinema meraklıların meraklarını fazlasıyla gideren kitaplardır. Araştırmaya dayalı kitaplardır. Ancak araştırmaya dayalı olsa da nesnel bir bakış açısından çok öznel değerlendirmeler mevcuttur. Belgelerin yorumlamasında farklılık ortaya çıkar. Genel belgeler dışında farklı yorumlardan dolayı birbirine zıt bilgilere rastlanır. Okuyucunun kafası karışabilir. Net bilgilere ulaşmak için sinema tarihi kitaplarına başvurulacağı gibi makale, tez gibi farklı kaynaklara bakmak bilgilerinin netleşmesini sağlayabilir. Dolaysıyla dönem kitaplarında tek bir araştırmacıya ya da yazara bağlı kalınmaması gerekir. Hatta sinema dışında kalan o dönemin sosyal/siyasi/ekonomik gibi özellikleri ele alan kitapların ve romanların okunması farklı bakış açıların karşılaştırılmasıyla dönemler daha iyi anlaşılmasını sağlar.


Dönem film kitaplarında yer alan konular kısaca şöyle sıralanabilir: dönemin önemli filmlerinin yanında dönem içinde çevrilen filmler, yönetmenler, akımlar, oyuncular, festivaller, ödüller, sansür, devlet sinema ilişkileri, sinemanın yaşadığı sıkıntılar ve karşılaşılan ekonomik zorluklar, tartışmalar, sinema dernekleri, siyasi olaylar, sinema dergileri, yasaklı filmler, sinemanın teknik yönleri, sinemanın işlediği temalar, sinema seyircisi, filmlerin gösterime girdiği salonlar ve iller, yabancı filmler ve etkileri, döneme damgasını vuran olaylar gibi konulara değinmektedirler.


Kuram-Akım ve Kavram Kitapları

Bu tür kitaplar tamamen alan çalışmasıdır. Genelde de çeviridir. Dili ağırdır. Sinema öğrencilere ve araştırmacılara yöneliktir. Sinema ilgi duyan herkesin anlamayacağı sinema kitaplardır. Kitlelere hitap etmez. Dar ve sınırlı bir okuyucu kitlesi vardır. Kuramlar yabancı kökenli olduklarından yabancı terimler, kavramlar çok geçer. Bazen orijinal isimler geçer. Yabancı düşünürlerin yazılarına yer verilir. Geçmiş dönemlere dair analizler olduğu gibi genel seyircinin bilmediği yönetmen, eleştirmen ve filmlerden örnekler verilir. Bu tarz kitaplar normal bir kitap şeklinde okunması zordur. Ancak sinema üzerine araştırma yapmak isteyenlerin muhakkak göz gezdirmesi gereken kitaplar arasındadırlar.

Kurumla ilgili kitaplarda kısaca şu konulara değinilmektedir: Eleştirmen, dışavurumculuk, kurgu, mizansen, gerçekçi film kuramı, çağdaş Fransız Film Kuramı, göstergebilimi, renk kuramı… Gibi başlıklardan bahsedilebilir.


Akımlara gelince, Türk sinemasının tarihinde: Toplumsal Gerçeklik Sinema Akımı, Ulusal Sinema Akımı, Devrimci Sinema Akımı, Milli Sinema Akımı, Hazretli Film Akımı gibi sınırlı akımlar mevcuttur. Akımlarla ilgili genelde makale, tezler rastlandığı gibi sinema tarihi kitaplardan da mevcuttur. Ayrıca Türk sinemasının dönemlerinden bahseden kitaplarda bölümler halinde de geçmektedir. Az da olsa bazı akımlara yönelik bağımsız sinema kitapları vardır. Akımların doğu, temsilcileri, yönetmenleri, neden nasıl etkilendikleri, çevrilen filmler, akımın gerilesi ve nihayetinde akımın bitişi gibi konulara değinilir.


Akımlarla ilgili sinema kitapları, kuram kitaplara nazaran daha kolay anlaşılırdır. Bunda Türk Sinemasını içermesinden kaynaklanmaktadır. Okuyucu kitaplarda geçen filmleri, oyuncuları, yönetmenleri bilir. Ya filmleri izlemiştir. Ya da yönetmeni duymuştur. Türk sinemasının gelişimi öğrenmek isteyenler için önemli kaynaklar arasındadır.


Teknik ve Ders İçerikli Sinema Kitapları

Teknik ve Ders İçerikli sinema kitapları sinema sektörüne yönelik olduklarından ortak özellikler taşımaktadır. Tamamen akademik çalışmalardır deyebiliriz. Sinema/radyo/televizyon okuyan öğrenciler ve sektör üzerine araştırma yapanlar içindir. Dili ağırdır. Normal okuyucunun anlaması zor bir içerikleri vardır. Bol bol terim, kavram ve yabancı kelimeler içermektedir. Mesleki yönlerinden dolayı okuduğundan bilgileri somutlaştırmak zordur. Okunanları anlamak için hızlı okumak yerine ağır bir okuma gerekmektedir. Zaten genel okuyucunun rağmen etmeyeceği kitaplar arasındadır. Mesleki eğilim içeren kitapların genel durumu burada da geçerlidir.


Bu kitaplarda bulunan konular kısa şöyle sıralanabilir: teknoloji, sanat ve sinema, ses, görüntü, kamera, çekim, renk, çerçeve, kurgu, efektler, mizansen, algı, kodlar, söz dizimi, estetik, biçim, işlev, radyo, televizyon, video, plan, ışık, objektif, set,…gibi detayları sayfalarca tutan terim ve kavramlardan bahsedilebilir.


Genelde bu tarz kitaplar çeviridir. Kaynak olarak kabul edilir. Kitaplarda çizim, resimler ve filmlerden kareler de sayları süsler. Çizim, resim ve filmlerden kareler terimlerin ve konun daha iyi anlaşılması adına somutlaştırmadır.


 


Osman Tatlı


osmantatli@gmail.com


www.osmantatli.com.tr

Gezinti

İletişim
Bize Yazın:


Gönder Max. 1000 karakter
Populer Sinema: #txt
Mesaj Gönder:
Gönder Max. 1000 karakter